sahypa_banner

ERCP nasobiliar zeýkeşiň roly

ERCP nasobiliar zeýkeşiň roly

ERCP öt ýollarynyň daşlaryny bejermek üçin ilkinji saýlawdyr.Bejergiden soň lukmanlar köplenç burun drena tube turbasyny ýerleşdirýärler.Düwürtikli drena tube turbasy bir plastik turbanyň bir ujuny öt ýoluna, beýleki ujuny on iki barmakly içege arkaly ýerleşdirmek bilen deňdir., Aşgazan, agyz, burnuň bedene akmagy, esasy maksady öt haltasydyr.Sebäbi öt ýolundaky operasiýadan soň öt ýolunyň aşaky ujunda ödem döräp biler, şol sanda öt haltasynyň peselmegine sebäp boljak on iki barmakly papillanyň açylmagy we öt haltasy pes bolansoň ýiti kolangit ýüze çykyp biler.Düwürtik kanalyny ýerleşdirmegiň maksady, operasiýadan soň gysga wagtyň içinde hirurgiki ýaranyň golaýynda ödem bar bolsa, öt haltasynyň akmagyny üpjün etmek, operasiýadan soňky ýiti holangit ýüze çykmazlygydyr.Başga bir ulanylyşy, näsagyň ýiti kolangitden ejir çekmegidir.Bu ýagdaýda bir basgançakda daş almak howpy birneme ýokarydyr.Lukmanlar köplenç ýokaşan hapa öt haltasyny akdyrmak üçin öt ýoluna nasobiliar drena tube turbasyny goýýarlar we öt arassalanandan ýa-da ýokançlyk doly gutulandan soň daşlary aýyrmak amallary has ygtybarly edýär we näsag has çalt dikeldilýär.Zeýkeş turbasy gaty inçe, näsag aç-açan agyry duýmaýar we zeýkeş turbasy uzak wagtlap goýulmaýar, adatça bir hepdeden köp bolmaly däl.


Iş wagty: 13-2022-nji maý