sahypa_banner

Sorag-jogap

9
Bahalaryňyz näme?

Bahalarymyz üpjünçilige we beýleki bazar faktorlaryna baglylykda üýtgäp biler.Has giňişleýin maglumat üçin kompaniýanyňyz biziň bilen habarlaşandan soň täzelenen baha sanawyny ibereris.

Mugt nusgalar berip bilersiňizmi?

Hawa, mugt nusgalar ýa-da synag tabşyrygy bar.

Ortaça gurşun wagty näçe?

Nusgalar üçin gurşun wagty 3 gün töweregi.Köpçülikleýin önümçilik üçin goýum möhleti, goýum tölegini alandan 15-25 gün soň.Gurluşyň wagty (1) goýumyňyzy alanymyzda we (2) önümleriňiz üçin iň soňky tassyklamany alanymyzda güýje girýär.Öňümizdäki möhletler siziň möhletiňiz bilen işlemeýän bolsa, satuwyňyz bilen talaplaryňyza geçmegiňizi haýyş edýäris.Hli ýagdaýlarda islegleriňizi kanagatlandyrmaga synanyşarys.Köp halatlarda muny edip bilýäris.

ZRHMED paýlaýjysy bolmagyň artykmaçlyklary näme?

Specialörite arzanladyş
Marketing goragy
Täze dizaýny işe girizmegiň ileri tutulmagy
Tehniki goldawlary we satuw hyzmatlaryndan soň görkeziň

Zawodyňyz hil gözegçiligi meselesinde nähili işleýär?

"Hil ileri tutulýar."Elmydama başyndan ahyryna çenli hil gözegçiligine uly ähmiýet berýäris.Zawodymyz CE, ISO13485 gazandy.

Önümleriňiz haýsy ugurlara satylýar?

Önümlerimiz adatça Günorta Amerika, Eastakyn Gündogar, Günorta-Gündogar Aziýa, Europeewropa we ş.m. eksport edilýär.

Önüm kepilligi näme?

Materiallarymyza we ussatlygymyza kepillik berýäris.Biziň borjumyz, önümlerimizden kanagatlanmakdyr.Kepillikde ýa-da ýok, müşderileriň ähli meselelerini her kimiň islegine görä çözmek we çözmek biziň kompaniýamyzyň medeniýetidir

ZRHMED-iň paýlaýjysy nädip bolup bilerin?

Gözleg iberip, has giňişleýin maglumat üçin derrew biziň bilen habarlaşyň.