sahypa_banner

ERCP bilen umumy öt ýollarynyň daşlaryny nädip aýyrmaly

ERCP bilen umumy öt ýollarynyň daşlaryny nädip aýyrmaly

Öt ýollarynyň daşlaryny aýyrmak üçin ERCP, minimal invaziv we çalt dikeldiş artykmaçlyklary bilen umumy öt ýollarynyň daşlaryny bejermegiň möhüm usulydyr.Öt ýollarynyň daşlaryny aýyrmak üçin ERCP, intraholangiografiýa arkaly öt ýollarynyň daşlarynyň ýerleşişini, göwrümini we sanyny tassyklamak üçin endoskopiýa ulanmak, soňra bolsa öt ýollarynyň daşlaryny umumy öt ýolunyň aşaky böleginden ýörite daş çykarmak sebedi arkaly aýyrmakdyr.Aýratyn usullar aşakdakylar:

1. Litotripsi arkaly aýyrmak: umumy öt ýoly on iki barmakly içegede açylýar we umumy öt ýolunyň açylyşynda umumy öt ýolunyň aşaky böleginde Oddiniň sfinkteri bar.Daş has uly bolsa, daşyň aýrylmagyna amatly umumy öt ýolunyň açylmagyny giňeltmek üçin Oddi sfinkterini bölekleýin kesmeli.Daşlary aýyrmak üçin gaty uly bolanda, has uly daşlary aýyrmak üçin amatly bolan daşlary döwüp, ownuk daşlara bölüp bolar;

2. Operasiýa arkaly daşlary aýyrmak: Holedoholitiazyň endoskopiki bejergisinden başga-da, operasiýa arkaly daşlary aýyrmak üçin minimal invaziv holedoholitotomiýa edilip bilner.

Bularyň ikisi hem umumy öt ýollarynyň daşlaryny bejermek üçin ulanylyp bilner we hassanyň ýaşyna, öt ýollarynyň dilatasiýasynyň derejesine, daşlaryň ululygyna we sanyna we aşaky böleginiň açylmagyna görä dürli usullary saýlamaly. umumy öt ýollary päsgelçiliksizdir.

ERCP bilen umumy öt ýollarynyň daşlaryny aýyrmak üçin ulanylýan önümlerimiz.

ZhuoRuiHua Medisina, kateter girizmek we alyş-çalyş etmek we ERCP-iň üstünlik derejesini ýokarlandyrmak üçin endoskopiki biliar we aşgazan asty mäziniň kanallary proseduralarynda ulanmak üçin döredilen ýeke-täk gollanma.Gollanma simleri Nitinol ýadrosyndan, ýokary çeýe radiopak uçundan (göni ýa-da burçly) we gaty ýokary süýşmek häsiýetli reňkli Sary / Gara örtükden ybarat. Görnüşinden, bular gidrofil örtük bilen enjamlaşdyrylan.Goramak we has gowy işlemek üçin simler halka görnüşli plastmassa dispenserinde ýerleşýär.Bu gollanmalar, iş uzynlygy 260 sm we 450 sm bolan 0.025 "we 0.035" diametrlerde bar .Goýma siminiň ujy berk ölçegde kömek etmek üçin oňat çeýeligi bar we gollanmanyň gidrofil ujy kanal nawigasiýasyny gowulandyrýar.

ZhuoRuiHua Medical-den bir gezek ulanylýan gözleg sebedi, öt daşlaryny we daşary ýurt jesetlerini aňsat we ygtybarly aýyrmak üçin ýokary hilli we ergonomiki dizaýndyr.Ergonomiki gural tutawajynyň dizaýny, bir elli öňe gitmegi we ygtybarly, aňsat usulda çykmagy ýeňilleşdirýär.Material poslamaýan polatdan ýa-da Nitinoldan, hersiniň atrawmatiki ujy bar.Amatly sanjym porty, ulanyjy üçin amatly we kontrast serişdesini aňsat sanjymyny üpjün edýär.Adaty dört simli dizaýn, köp dürli daşlary almak üçin göwher, ýumurtga, spiral görnüşi.“ZhuoRuiHua” daş gözlemek sebedi bilen, daş gözlemek wagtynda islendik ýagdaýy diýen ýaly çözüp bilersiňiz.

ZhuoRuiHua lukmançylyk burun bilýariý drena Cat kateterleri, öt we aşgazan asty kanallarynyň wagtlaýyn ekstrakorporal diwersiýasy üçin ulanylýar.Netijeli zeýkeşleri üpjün edýärler we şeýlelik bilen kolangit howpuny azaldýarlar.Burun bilýar drena Cat kateterleri 5 sany Fr, 6 Fr, 7 Fr we 8 Fr ululykda 2 sany esasy görnüşde bar: alfa egrilik şekilli pigtail we pigtail. Toplum aşakdakylardan ybarat: zond, burun turbasy, drena connection turbasy we Luer Lock birleşdirijisi.Zeýkeş kateter radiopak we gowy likwidlik materialyndan, aňsat görünýän we ýerleşdirilen.


Iş wagty: 13-2022-nji maý